وبلاگ شخصی علیرضا هزاره زندگی کوتاهتر از آن است که زندگی نکنی ارزش لبخندی از مهم ترین افراد زندگیت قابل درک نیست تومیتوانی خوشبختی را در تک تک لحظه های زندگی پیدا کنی داستان ،رمان ، شعر ، گزیده مطالب ،سرگرمی و عکس پیامک ما جهت ارتباط: 5000241935 آدرس اینستاگرام ما: @a.r.hezareh نوشته علیرضا هزاره 23 ساله دیپلم تجربی کرج http://arhezareh.mihanblog.com 2020-09-24T00:33:46+01:00 text/html 2020-09-06T17:32:30+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره هرمز بخش هفتم http://arhezareh.mihanblog.com/post/80 <div>فرمانده... فرمانده...</div><div>شما زنده اید</div><div>خدا را شکر</div><div>دیگر ناامید شده بودم</div><div>هرمز فقط نگاهش میکرد</div><div>باور نمی کرد</div><div>آنها دنبالش آمده بودند</div><div>سرباز با خنجری هرمز را آزاد کرد</div><div>هرمز محکم بر زمین خورد</div><div>توان بلند شدن نداشت</div><div>سرباز که موضوع را فهمیده بود</div><div>از کیسه بارش مقداری نان در دهان هرمز گذاشت</div><div>و مشک آب را به او داد</div><div>هرمز دیوانه وار می نوشید و می خورد</div><div>صورت سرباز از تعجب بهم ریخته بود</div><div>کمی بعد که هرمز به حال خودش آمد</div><div>از جا برخواست</div><div>به راه افتاد بیا باید به سمت کشتی برویم</div><div>حتما آن موجود همین نزدیکی ها است</div><div>بزودی پیدایش می شود</div><div>سرباز با خوشحالی رو به هرمزکرد و گفت:</div><div>شما می دانید کشتی کجاست؟</div><div>هرمز سریع به عقب برگشت و گفت:</div><div>مگر شما به دنبال من نیامدید؟</div><div>سرباز بر روی زمین نشست و دستانش راروی سرش گذاشت</div><div>به آرامی گفت:</div><div>فرمانده من در شلوغی های آن نبرد از کشتی به بیرون پرتاب شدم و وقتی به هوش آمدم در ساحل این غار بودم...</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>این داستان ادامه دارد</div><div>نویسنده: علیرضا هزاره</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>لطفا به این داستان نظر دهید</div> text/html 2020-07-07T18:23:04+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره هرمز بخش ششم http://arhezareh.mihanblog.com/post/79 <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">با سردردی شدید آرام آرام چشمانش باز شد</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">همه جا را تار میدید</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">نه واضح</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">نه کاملا مبهم</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">فقط از یک چیز مطمئن بود</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">او وارونه بود</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">چیزی دورتادور بدنش پیچیده بود</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">بجز سرش</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">و او را در هوا نگه داشته بود</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">به سقف غار آویزان بود</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">گرمای نوری که به صورتش میتابید بسیار لذت بخش بود</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">از کجا</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">گوشه ای سوراخی بزرگ وجود داشت</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">هرمز سعی می کرد خود را تکان دهد</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">گرسنه بود</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">بدنش نیرویی نداشت</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">آیا باید خود را تسلیم مرگ می کرد</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">همه آن آوازه و شهرت هیچکدام به کمکش نمی آمد</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">تقلا می کرد</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">سعی می کرد فریاد بزند</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">دیدن آن فرمانده بزرگ در این حالت خجالت آور بود</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">بهتر بود قبول میکرد</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">راهی نبود</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">زمان برای او به اتمام رسیده بود</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">در اوج نا امیدی اش</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">صدایی به گوشش رسید</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">نویسنده علیرضاهزاره</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px;"></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px;"></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149);">ادامه دارد…</p> text/html 2020-06-28T17:57:49+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره هم نام تو http://arhezareh.mihanblog.com/post/78 <div>سالها می گذرد</div><div>در پارک قدم میزنم</div><div>برگ ها میریزند</div><div>قلب ها می تپد</div><div>اما</div><div>دست ها تنهاست</div><div>روزگاریست که دل آهی دارد</div><div>غمی دارد</div><div>زجری دارد</div><div>عشقی دارد</div><div>که رفته</div><div>می شنوم صدایش را</div><div>نگاهش را</div><div>اسمش را</div><div>آرام دل شکسته</div><div>صبری دارم</div><div>دخترتنهایی دارم</div><div>دوستش دارم</div><div>زمزمه اش می کنم</div><div>هم نام تو</div><div>صدایش می کنم</div><div>هم نام تو</div><div>نامش میکنم</div><div>.</div><div>نویسنده:علیرضاهزاره</div> text/html 2020-05-18T15:44:43+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره هیچکس اشک او را ندید http://arhezareh.mihanblog.com/post/77 <div>دستان دخترش را گرفته بود</div><div>رمضان بود</div><div>دیگر دخترش به خاطر دیدن خوراکی در دست دیگران حسرت نمی خورد</div><div>می توانست با خیال راحت او را در شهر بچرخاند</div><div>افراد کمتری در خیابان ها بودند</div><div>دختر کوچک،دست بزرگ پدرش را محکم چسبیده بود</div><div>قدم هایش را آرام آرام برمی داشت</div><div>چشم هایش به روشنایی های خیره کننده مغازه ها بود</div><div>لباس هایش پینه بسته</div><div>امابه قدری زیبا بود</div><div>لباس در تن دخترک زیبا به نظر می آمد</div><div>حتی لباس های پاره از زیبایی دختر نمی کاست</div><div>کمی جلوتر...</div><div>دخترک ایستاد!</div><div>چشمانش گرد شده بود</div><div>پدر به دختر خیره شد</div><div>برقی در چشمانش میدید</div><div>دخترک لبخندی زد</div><div>رو به پدر ایستاد</div><div>آرام زمزمه کرد:</div><div>بستنی</div><div>بابا میشه برایم بستنی بخری؟</div><div>آنطرف خیابان مردی روی صندلی بستنی می خورد</div><div>مرد دخترش را در آغوش گرفت</div><div>مسیرش را عوض کرد</div><div>لبخند لحظه ای بر صورت دخترک تاب نیاورد</div><div>در راه خانه...</div><div>هیچکس زخم آن مرد را ندید...</div><div>هیچکس اشک های او را ندید...</div><div><br></div><div>نویسنده : علیرضاهزاره</div> text/html 2020-04-14T17:30:10+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره هرمز بخش پنجم http://arhezareh.mihanblog.com/post/76 <div style="text-align: center;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">به سختی چشمانش را باز کرد</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">چشمها باز و بسته می شدند</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">همه جا را تار می دید</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">ولی شن را در زیر پایش حس می کرد</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">بعد از چند دقیقه</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">همه جا تاریک بود</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">چشمانش مشکل پیدا کرده بود</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">اما چند دقیقه پیش در تاری دیدش همه جا روشن به نظر می آمد</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">بدنش به شدت درد می کرد</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">آرام و به سختی در میان تاریکی مطلق حرکت می کرد</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">یک دستش را جلو گرفته بود تا به جایی برخورد نکند</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">چیزی را حس کرد که از کنار پایش رد شد</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">صدای خزیدنش را می شنید</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">نه آنقدر کوچک بود که بیصدا حرکت کند</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">نه آنقدر بزرگ که صدای حرکتش همه جا را پر کند</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">صدای ضربان قلبش را می شنید</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">به اطراف می چرخید</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">ـ کسی آنجاست؟</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">ولی آنجا انسانی نبود</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">پس پاسخی هم نبود</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">صدای خزیدن دور و نزدیک میشد</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">به اطراف می چرخید</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">دستانش را مشت کرده بود و با قدرت به هر طرف می کوبید</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">گاهی به سنگ می خورد</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">اطرافش دیواره های سنگی بود</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">ضعف کرده بود توانایی آن را نداشت که دستانش را بیشتر تکان دهد</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">پاهایش می لرزید</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">جسم نرمی از میان پاهایش عبور می کرد</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">کمی تکان خورد</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">گوشه پایش برروی آن رفت</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">به قدری نرم بود که پایش چندین وجب به داخل رفت وصدایی جیغ مانند و بلند برخواست</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">حرکت جسم تند تر شد</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">و هرمز بر روی زمین افتاد</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">آرام ارام خود را به عقب کشید</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">تا اینکه پشتش سختی دیواره سنگی را حس کرد</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">تکه سنگی زیرش شده بود</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">آن را برداشت</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">سعی میکرد اطراف را ببیند</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">اما فایده نداشت</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">ناگهان حس کرد پایش خیس شده</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">چسبناکی و گرمای شدیدی را در پای چپش احساس می کرد</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">درخشش ده ها چشم را روبروی خود می دید</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">پایش در دهان موجود عجیب بود</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">با تکه سنگ به صورت موجود کوبید و با باز شدن دهانش سریع پا به فرار گذاشت</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">با تمام توان می دوید</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">که سرش به سنگی سخت برخورد کرد و با پشت محکم بر زمین افتاد</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">ضعف بر او غلبه کرد و از حال رفت</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">ادامه دارد…</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;"><br></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; font-family: mitra; color: rgb(149, 149, 149); font-size: 18px; text-align: start;">نویسنده : علیرضاهزاره</p></div> text/html 2020-03-26T06:53:26+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره مادربزرگ من فضایی است... http://arhezareh.mihanblog.com/post/75 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">از قدیم ها و خیلی سال پیش<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">شاید بگویم دوران کودکی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">باورتان می شود که<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">&nbsp;من از مادربزرگم می ترسیدم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">هنوز هم می ترسم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">می پرسید چرا؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">از آخرین خاطرات کودکی ام که در گوشه خاطراتم است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">همین قدر یادم می آید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">که دفعه اولی که من عقل درست و حسابی داشتم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">و<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">تازه می فهمیدم چی به چیه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">به خانه مادربزرگ رفتیم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">از همان کودکی وزن سنگینی داشتم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">در را که باز کردند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">جوری صورتم را می بوسید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">انگار مزه مزه می کند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">دهان بی دندان و لب های شل و ول<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">را بر لپ های من آنچنان می کشید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">و از مزه اش آنقدر خوشش می آمد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">که فقط پدر و مادرم می توانستند نجاتم دهند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">البته پدر را فاکتور میگیریم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">چون انگار نه انگار<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">حالا بعد از ساعتها مزه مزه و رهایی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">تا مینشستیم داخل پذیرایی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">انواع شیرینی و کلوچه و کشمش و نخودچی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">بود که به زور بر دهانم می گذاشت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">مادرم همیشه میگفت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">دلیل چاق شدن تو اینه که از یک تا سه سالگی ات همسایه مادربزرگت بودیم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">بگذریم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">مادربزرگ وقتی کلوچه ها را بردهانم می گذاشت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">با صدای لرزان خود می گفت:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">-بخور عزیزم گوشت بشه به تنت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">صبر کنید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">نکنه از قصد اینقدر خوراکی به من می دهد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">تا چاق بشم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">اونجوری که هر دفعه هم مزه مزه میکنه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">تازهبا این وزنم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">هر وقت منو میبینه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">میگه:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">-چقدر آب رفتی عزیزم بیا یه چیزی بخور الان غش میکنی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">بنظر شما خیلی مشکوک نیست؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">فقط مادربزرگ من اینجوریه یا همه اینجوری ان؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">اول ها فکر می کردم مادربزرگ من یک موجود فضاییه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">که به من خیلی می رسه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">تا وقتی خیلی سنگین شدم منو بخوره<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">یکم که بزرگتر شدم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">و فهمیدم همه مادربزرگ ها اینجورین<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">تازه کشف کردم که مادربزرگ ها یک گروه مخفی آدم خور هستند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">و جلساتی با هم برگزار می کنند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">&nbsp;و تصمیم میگیرند چه چیزهایی به نوه هایشان بدهند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">که چطور چاق و چله شوند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">شاید رئیس هم داشته باشند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">و در مهمانی هایشان چندتایشان نوه هایشان را می آورند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">و با هم می خورند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">و اونوقته که از نوه تعریف می کنند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">-به به چه نوه ای داری<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">-خیلی خوشمزه ست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">-گفتی چیا بهش دادی که بخوره؟ من هم به نوه م بدم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">آخر مادربزگ من تا حالا به من نگفته بیا بریم بیرون<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">یکبار گفت که بیا زیرزمین کمکم کن وسایل را جابجا کنم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">اما نمی داند که من زرنگ تر از این حرف ها هستم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">حتما زیرزمین با آن دیگ بزرگ می خواهد مرا بپزد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">چون همه مادربزرگ ها در زیر زمین یک دیگ بزرگ دارند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">از همان جا هم راهی به جلسات مخفی خود دارند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">همیشه که به زور پدر و مادر به خانه شان می روم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">مادربزرگ را می بینم که سرکوچه با یک عصا منتظر نشسته<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">مرا که می بیند لبخندی می زند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">که من وقتی غذایی که دوست دارم را میبینم همان لبخند را میزنم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">تازگیا هم که بزرگ شده ام<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">هر دفعه می گوید بیا برویم با هم خانه همسایه ها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">باید سرو سامانت بدهیم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">کمی رمزی حرف می زند اما <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">من می فهمم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">می خواهند مرا برای خوردن آماده کنند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">چون دارم بزرگ می شوم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">و گوشتم کم کم تلخ می شود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">من هم زرنگ و هرگز گولشان را نمیخورم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">و اصلا تا آخر عمر سروسامان نمیخواهم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">فقط برای خنده تقدیم به همه ی مادربزرگ های عزیز و دوست داشتنی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">نویسنده: علیرضاهزاره<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">لطفا به این متن نظر دهید<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Arial, sans-serif">لطفا به وبسایت اصلی ما مراجعه کنید</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Arial, sans-serif"><br></font></p> text/html 2020-02-27T13:23:36+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره وب سایت جدید http://arhezareh.mihanblog.com/post/74 <div style="text-align: center;">با سلام</div><div style="text-align: center;">پیرو خطاهای زیاد میهن بلاگ</div><div style="text-align: center;">وبسایت بنده به آدرس</div><div style="text-align: center;"><a href="www.arhezareh.ir" target="" title="">www.arhezareh.ir</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">انتقال یافت</div> text/html 2020-02-16T08:35:03+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره هرمز بخش چهارم http://arhezareh.mihanblog.com/post/73 <div style="text-align: center;"><div>موجود عجیب خنده بلندی کرد</div><div>با مشت یکی از ملوانان را به بیرون از کشتی پرتاب کرد</div><div>بعضی از ملوانان چند قدم به عقب رفتند</div><div>هرمز فریاد زد:</div><div>(بکشیدش ، او موجود خبیثی ست)</div><div>ملوانان به سمتش دویدند</div><div>غول با حرکات دستش هر یک را به گوشه ای پرتاب میکرد</div><div>هرمز به سمتش حرکت کرد</div><div>دستش را برای زدن هرمز چرخاند اما هرمز از زیر دستش لیز خورد و با شمشیر خراشی روی پای غول ایجاد کرد</div><div>غول فریاد بلندی کشید که گوش هر شنونده را کر می کرد</div><div>سریع چرخید و با دو دست برروی شانه هرمز زد</div><div>ضربه به قدری محکم بود که کف کشتی شکست و هرمز به طبقه پایین افتاد</div><div><br></div><div>ضربه شدت زیادی داشت و سرش گیج می رفت</div><div>سریع از پله ها بالا رفت</div><div>دیگر کم کم مه رو به ناپدید شدن می رفت</div><div>غول با ضربه ای بادبان را به دریا انداخت</div><div>هرمز نیزه یکی از ملوانان که بر زمین غلتان در خون بود را برداشت</div><div>به سمت قلبش هدف گرفت و نیزه را پرتاب کرد</div><div>غول لحظه ای برگشت و نیزه به کتف اش برخورد کرد</div><div>تعادلش را از دست داد برروی زمین افتاد</div><div>با زبانی عجیب کلماتی را سریع می گفت&nbsp;</div><div>هرمز به سمتش دوید&nbsp;</div><div>غول نشست و ضربه محکمی با دو دست بر کف کشتی بین خودش و هرمز زد</div><div>قسمت بزرگی شکست و به پایین افتاد&nbsp;</div><div>در میان گرد و خاک</div><div>هرمز تا سرش را بالا آورد</div><div>غول بدنه کشتی را سوراخ کرد</div><div>و به زحمت از میان آبی که به داخل می آمد ناپدید شد</div><div>همه جا را آب گرفته بود</div><div>کشتی در حال غرق شدن بود</div><div>در حالی که هرمز شنا میکرد&nbsp;</div><div>جعبه ای عظیم با سرش برخورد کرد</div><div><br></div><div>.</div><div>نویسنده: علیرضا هزاره</div><div>.</div><div>لطفاً به این متن نظر دهید</div></div> text/html 2020-02-04T11:08:10+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره پیرمردی روی صندلی http://arhezareh.mihanblog.com/post/72 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">بخش اول<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">مرد تنهای شهر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">تنها تفریح من شده پیاده روی و گشت و گذار در خیابان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">بعد از بازنشستگی تنهاتر از همیشه شده ام.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">شاید باید بیشتر با دیگران گفت و گو میکردم و دوستانی پیدا میکردم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">اما من در صحبت کردن خوب نیستم !<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">خیابان ها تکراری شده </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">همان مغازه ها </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>, </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;مردمی که بدون هدف فقط راه می روند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">یکی تنها </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> بعضی ها دونفره و حتی بیشتر !<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">یعنی با هم چه می گویند؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">گرفتن دست فردی دیگر چه حسی دارد؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">جوری به همدیگر نگاه میکنند که انگار آخرین بار است که می توانند باهم باشند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">این یکی چقدر به خودش رسیده </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> حتما جای مهمی قرار دارد </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> شاید با رئیسش جلسه دارد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">بهتر است مسیرم را تغییر دهم </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> جلوتر کودکی گریه می کند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">آن کافی شاپ شاید خوب باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">برای ساعتی گذران وقت ظاهر زیبایی دارد و همینطور بسیار ساکت است،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">آن طرف پیرمردی روی صندلی روزنامه می خواند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">کنار پنجره هم مردی مسن با لباس ارتش درافکار خود غرق شده.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">ـ آقا می تونم کمکتون کنم؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">چه صدای قشنگی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> یعنی با من است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">- بفرمایید بنشینید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">- بله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">چشم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">دختر جوان و خوشرویی که اصلا نمیشود به او نه گفت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">با لبخند به سمتم می آید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">- چی میل دارید براتون بیارم؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">- قهوه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">لطفا.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">رفت </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> بازیبایی که او دارد باید بازیگر یا مدل می شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">اینجا چه کار می کند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">چه فضای خوبی دارد اینجا.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">پیرمرد روی صندلی صفحه روزنامه اش را عوض نمی کند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">...</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">برای خواندن داستان لطفا فایل آن را خریداری کنید</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">برای خرید از دکمه زیر استفاده کنید</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p></div> <a target="_blank" title="پرداخت آنلاین" href="https://Zarinp.al/287190"><img src="https://cdn.zarinpal.com/badges/easypay/logo1.png"></a> text/html 2020-01-05T05:38:41+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره آخرین انسان http://arhezareh.mihanblog.com/post/71 آرام آرام<div>&nbsp;به سمت پله ها می رفت&nbsp;</div><div>پرپیچ‌و خم&nbsp;</div><div>چراغ ها نوبت به نوبت چشمک می زدند</div><div>&nbsp;اما دنبالش بودند</div><div>&nbsp;او آخرین بود&nbsp;</div><div>نفس نفس می زد</div><div>&nbsp;در پشت سرش شکست</div><div>&nbsp;به عقب نگاه نمی کرد</div><div>&nbsp;فقط سریع شروع به حرکت کرد</div><div>&nbsp;پله ها را دو به دو پشت سر می گذاشت&nbsp;</div><div>صدای پایی از پشتش نمی آمد</div><div>&nbsp;خنده ای ترسناک تمام پله های را دربر گرفته بود&nbsp;</div><div>از بالا پله ها، لامپ ها در تاریکی مطلق فرو می رفتند</div><div>&nbsp;سیاهی زیر پایش را هم در بر گرفت&nbsp;</div><div>چیزی شبیه به مه اما سیاه&nbsp;</div><div>دیگر زانو هایش را هم نمی دید چه برسد به پله ها&nbsp;</div><div>نفس نفس می زد</div><div>&nbsp;عرق کرده بود&nbsp;</div><div>سعی می کرد سریع و سریع تر قدم بردارد</div><div>&nbsp;اما پله ها تمامی نداشتند&nbsp;</div><div>پایش به روی لبه پله ای لیز خورد</div><div>&nbsp;به زمین افتاد</div><div>&nbsp;وقتی خواست برخیزد&nbsp;</div><div>تاریکی او را در بر گرفت </div><div>.</div><div>لطفا به این متن نظر دهید</div><div>.</div><div>نویسنده : علیرضاهزاره&nbsp;</div> text/html 2019-12-29T05:21:05+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره افکار کودکانه http://arhezareh.mihanblog.com/post/70 <div><span style="line-height: normal;">در کودکی ام در آرزوی زندگی پرتنش بودم&nbsp;</span></div><div><span style="line-height: normal;">دوست داشتم هرروز چالش جدیدی داشته باشم</span></div><div><span style="line-height: normal;">میخواستم هیجان تمام زندگی ام را در آغوش بگیرد</span></div><div><span style="line-height: normal;">با دوستانم عهد می بستیم</span></div><div><span style="line-height: normal;">که سالها و تا آخر عمر با هم باشیم&nbsp;</span></div><div><span style="line-height: normal;">در غم ها ، شادی ها با هم باشیم&nbsp;</span></div><div><span style="line-height: normal;">مانند کودکی در کنار هم&nbsp;</span></div><div><span style="line-height: normal;">روزها و ماه ها</span></div><div><span style="line-height: normal;">هرروز باهم باشیم</span></div><div><span style="line-height: normal;">بگوئیم&nbsp;</span></div><div><span style="line-height: normal;">بخندیم&nbsp;</span></div><div><span style="line-height: normal;">اشک بریزیم&nbsp;</span></div><div><span style="line-height: normal;">سختی بکشیم&nbsp;</span></div><div><span style="line-height: normal;">اما باهم</span></div><div><span style="line-height: normal;">سالها گذشت</span></div><div><span style="line-height: normal;">شدم تنهای تنها</span></div><div><span style="line-height: normal;">زنده ام&nbsp;</span></div><div><span style="line-height: normal;">اما کجاست آن عهد ها</span></div><div><span style="line-height: normal;">کجایند دوستانم</span></div><div><span style="line-height: normal;">کجایند افکار کودکانه</span></div> text/html 2019-12-04T09:22:04+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره هرمز بخش سوم http://arhezareh.mihanblog.com/post/69 <div style="text-align: center;"><div>درمیان انبوهی از مه</div><div>افراد سعی می کردند کنار هم دیگر جمع شوند</div><div>تا شاید راهی برای نجات باشد</div><div>بدن همه از ترس می لرزید</div><div>ناگهان تکان شدیدی بدنه کشتی را به لرزه در آورد</div><div>جلوی کشتی به قدری سنگین شده بود که پایین تر از قبل شده بود</div><div>هرمز تعدادی از سربازان را به عقب فرستاد&nbsp;</div><div>تا کشتی زیاد از حد کج نشود</div><div>مه</div><div>نمی گذاشت چیز زیادی دیده شود</div><div>آرام آرام</div><div>با قدم های کوچک به سمت جلو می رفتند</div><div>نگهان صدای خشنی به آرامی آمد</div><div>(شما به منطقه نفرین پادشاه پنج&nbsp; دریا وارد شدید )</div><div>همه شمشیر ها را کشیدند</div><div>سایه عظیمی در میان مه پدیدار شد</div><div>همه شمشیر هارا به سمت سایه گرفته بودند</div><div>هرمز شمشیر خود را به آرامی بیرون کشید</div><div>و با صدایی بلند گفت</div><div>(تو کی هستی؟ باما و کشتی ما چیکار داری؟)</div><div>سایه نزدیک و نزدیک تر</div><div>و</div><div>بزرگ و بزرگتر می شد</div><div>به آرامی</div><div>از میان مه</div><div>موجودی به بزرگی فیل</div><div>بیرون آمد</div><div>به شکل انسان</div><div>دستانی به اندازه انسانی معمولی</div><div>پاهایی کوچک</div><div>صورتی کشیده و مثلث مانند</div><div>با چانه ای بسیار تیز</div><div>ورنگ بنفش</div><div>نمایان شد</div><div>خنده کوچکی زد</div><div>.</div><div>منتظر ادامه داستان باشید</div><div>.</div><div>نویسنده: علیرضاهزاره</div></div> text/html 2019-11-16T06:08:19+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره چاره ای نیست http://arhezareh.mihanblog.com/post/68 <div style="text-align: right;">دستانش پینه بسته بود&nbsp;</div><div style="text-align: right;">پوستی سوخته</div><div style="text-align: right;">&nbsp;کمری خم</div><div style="text-align: right;">&nbsp;چشمانی که سوئی نداشت</div><div style="text-align: right;">&nbsp;شانه هایی که مانند پله بود</div><div style="text-align: right;">&nbsp;عرق می ریخت</div><div style="text-align: right;">&nbsp;بیل می زد&nbsp;</div><div style="text-align: right;">آفتاب را می نگریست</div><div style="text-align: right;">&nbsp;می سوزاند</div><div style="text-align: right;">&nbsp;چاره ای نیست</div><div style="text-align: right;">&nbsp;بیل می زد</div><div style="text-align: right;">&nbsp;درد می کرد</div><div style="text-align: right;">&nbsp;غذایی نیست</div><div style="text-align: right;">&nbsp;چاره ای نیست</div><div style="text-align: right;">&nbsp;بیل می زد</div><div style="text-align: right;">&nbsp;دخترش منتظر</div><div style="text-align: right;">&nbsp;کفش هایش پاره</div><div style="text-align: right;">&nbsp;چاره ای نیست</div><div style="text-align: right;">&nbsp;بیل می زد</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">نویسنده:علیرضاهزاره&nbsp;</div> text/html 2019-11-10T07:03:15+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره طعمه گرگ http://arhezareh.mihanblog.com/post/67 <div style="text-align: center;">دخترک از خواب بیدار شد</div><div style="text-align: center;">میان انبوهی از درخت&nbsp;</div><div style="text-align: center;">تاریکی مطلق</div><div style="text-align: center;">چراغ قوه ای داشت</div><div style="text-align: center;">با نوری چشمک زن</div><div style="text-align: center;">صدای حرکت واضحی برروی برگ ها می آمد</div><div style="text-align: center;">هر طرف نور چراغ را می انداخت چیزی نبود</div><div style="text-align: center;">چند قدمی برداشت</div><div style="text-align: center;">صدایی آمد</div><div style="text-align: center;">زوزه</div><div style="text-align: center;">گرگ</div><div style="text-align: center;">سریع به اطراف می چرخید</div><div style="text-align: center;">نور را به هر سمتی می گرفت</div><div style="text-align: center;">چیزی معلوم نبود</div><div style="text-align: center;">ناگهان</div><div style="text-align: center;">دو چشم درخشان در اوج تاریکی پدیدار شد</div><div style="text-align: center;">به سمتی حرکت می کرد</div><div style="text-align: center;">جرات انداختن نور به سمت چشمان را نداشت</div><div style="text-align: center;">دستانش می لرزید</div><div style="text-align: center;">آرام آرام نور را به سمتش برد</div><div style="text-align: center;">موهای نقره ای</div><div style="text-align: center;">که در تلاءلو نور می درخشید</div><div style="text-align: center;">زیبایی هم مگر ترسناک می شود</div><div style="text-align: center;">صدای زوزه های بیشتری آمد</div><div style="text-align: center;">ده ها چشم در هر سمت پدیدار شد</div><div style="text-align: center;">چراغ قوه خاموش و روشن می شد</div><div style="text-align: center;">این است شانس بد</div><div style="text-align: center;">دخترک شروع به دویدن کرد</div><div style="text-align: center;">از میان درختان</div><div style="text-align: center;">نور چراغ قطع شد</div><div style="text-align: center;">پاهایش به شاخه ای گیر کرد</div><div style="text-align: center;">بروی زمین افتاد</div><div style="text-align: center;">تا چرخید</div><div style="text-align: center;">گرگ برروی سینه اش پرید</div><div style="text-align: center;">آب دهانش برروی صورت دخترک می ریخت</div><div style="text-align: center;">چراغ آخرین روشنایی خود را داد</div><div style="text-align: center;">دندان هایی روبروی صورت دخترک</div><div style="text-align: center;">و...</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">لطفا به این متن نظر دهید</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">نویسنده:علیرضاهزاره&nbsp;</div> text/html 2019-11-05T09:19:42+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره عشقی که سوخته است http://arhezareh.mihanblog.com/post/66 <div style="text-align: center;"><div>دیروز</div><div>در کوچه های قلبت قدم می زدم&nbsp;</div><div>شعر می گفتم&nbsp;</div><div>دست می کشیدم بر دیوار های ترک خورده اش&nbsp;</div><div>قطرات خونی که جاری بود&nbsp;</div><div>زخم هایی که تازه بود&nbsp;</div><div>دوست میدارم</div><div>این قلب کهنه را&nbsp;</div><div>زخم دیده را</div><div>خون دل خورده را&nbsp;</div><div>اندکی فکر کن</div><div>رها کن&nbsp;</div><div>دستان مرده را&nbsp;</div><div>نگاهی کن&nbsp;</div><div>به سوی</div><div>عشقی که سوخته است</div><div>.</div><div>نویسنده:علیرضاهزاره&nbsp;</div></div>